Pályázóknak / Gyermekgyógyító program 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MOL – Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító Program 2024

Preambulum

A MOL - Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: "Alapítvány") a közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott célokhoz kapcsolódóan a szociális, illetve karitatív segítő tevékenységek támogatását, különösen a tartósan, súlyosan beteg, ápolásra szoruló személyek - kiemelten gyermekek, fiatalok - valamint közösségeik, az előbbi csoportokat támogató intézményeknek, szervezeteknek támogatását, a betegek, ápolásra szorulók állapotának stabilizálása, javítása, valamint a rehabilitáció biztosítása érdekében, a támogató intézmények szolgáltatási színvonalának növelését, működésük előmozdítását. Az Alapítvány elkötelezett az emberi jogok, a társadalmi igazságosság és szolidaritás, illetve az esélyegyenlőség alapelveinek hatékony megvalósítása iránt és felelősséget érez a jövő nemzedékeiért és a szociális segítségre szorulókért.

1. A pályázat kiírója (támogató) és lebonyolítója: MOL – Új Európa Alapítvány

2. A pályázat célja

A fenti preambulumban foglaltakra tekintettel az Alapítvány – mint a pályázat kiírója és lebonyolítója – pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

3. A pályázati cél szerint támogatható programok típusai:

4. A pályázat célcsoportja

Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi betegséggel vagy fogyatékkal élő gyerekek stb.), illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők (például sajátos nevelési igényű gyermekek, közeli hozzátartozót gyászoló vagy egyéb traumát átélt gyermekek, állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek) 18 éves korig.

Figyelem! A 18 éves korhatár alól kivételt képeznek a fogyatékkal élők, számukra 30 éves korig tervezhetők a programok.

5. A pályázat benyújtására jogosultak:

A pályázat benyújtására a Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett alább felsorolt azon szervezetek jogosultak, amelyek létesítő okiratukban és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják:

A jogosultak fentiekben meghatározott körére tekintettel felhívjuk a gyermek-egészségügyi intézmények figyelmét, hogy a pályázat benyújtására közvetlenül maga az intézmény nem, kizárólag az intézményt fenntartó, avagy vele jogviszonyban álló alapítvány vagy egyéb közhasznú szervezet jogosult.

A programok lebonyolításáért felelős szakembereknek rendelkezniük kell a megfelelő zeneterápiás, művészetterápiás, lovasterápiás stb. végzettséggel, illetve a kutyaterápiás foglalkozások esetében a MATESZE által kiállított tanúsítvánnyal, mint terápiás kutya és felvezetője. A megfelelő végzettségeket igazoló dokumentumokat a pályázat mellékleteként kérjük beküldeni, a megvalósításban résztvevő valamennyi szakemberek önéletrajzával együtt.

Nem pályázhatnak: Nem bejegyzett szervezetek, magánszemélyek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások, beleértve a nonprofit gazdasági társaságokat is.

Nem részesülhet támogatásban továbbá az a pályázó, amely:

Ugyancsak nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

6. A támogatási területek

A pályázat során elnyerhető támogatás a pályázati projekttel szorosan összefüggő költségek finanszírozására igényelhető és használható fel:

7. A támogatás formája, az elnyerhető támogatási összeg és a rendelkezésre álló keretösszeg

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő, mely támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az Alapítvány.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 3 millió forint.

A pályázaton rendelkezésre álló maximális keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 80 millió forint.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok fényében dönt a keretösszeg teljes körű felhasználásról vagy módosításáról és az egyes támogatások mértékéről.

8. A támogatás felhasználása

A támogatási időszak 2024. szeptember 01. – 2025. július 31. napjáig tart.

A Támogatott a Támogató által rendelkezésre bocsátott támogatást a pályázati kiírási szerinti támogatási időszakban használhatja fel. A részletes támogatási feltételek az egyes támogatottakkal kötött szerződésben kerülnek rögzítésre.

9. A pályázatok beadásának módja és határideje

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a jelen pályázati kiírás 12. pontjában felsorolt mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani az Alapítvány felületén:

https://palyazat.molujeuropaalapitvany.com/gyermekgyogyito-2024-palyazat

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6. 23:59 óra.

Figyelem! A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat!

10. A pályázatok elbírálása

A pályázatok a formai és szakmai szempontból történő előszűrést követően kerülnek a szakmai tanácsadó testület elé véleményezésre, értékelésre. Az értékelés követően kerül sor az Alapítvány kuratóriumának döntésére. A pályázati programok mélyrehatóbb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, az Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázó képviselőjét, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.

11. Döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL-Új Európa Alapítvány Kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2024. július 01-ig. Az eredményről minden pályázót írásban (emailben) értesít az Alapítvány. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződést köt.

A támogatási kérelmek a MOL-Új Európa Alapítvány Támogatási politika és szabályzatának (a továbbiakban: "Szabályzat") 8. pontjában részletesen kifejtett döntési folyamat alapján kerülnek elbírálásra. A Szabályzat 8. pontja alapján a kuratórium döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A szabályzatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a MOL-Új-Európa Alapítvány hivatalos honlapján (https://molujeuropaalapitvany.hu/) érhető el.

12. Pályázati dokumentáció

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívásban megjelölt mellékleteket úgy, hogy az előírt mellékletekből mellékletenként(!) megfelelő elnevezéssel a sablonoknak megfelelően egy-egy .pdf (minden más pl.: .jpg stb. kiterjesztés nem elfogadható) kiterjesztésű fájlt kell készíteni, melyek csak az előírt formában kerülnek befogadásra. Amennyiben minden melléklet egy fájlban vagy egy melléklet külön oldalanként külön fájlokban kerül beszkennelésre, azt nem áll módunkban elfogadni.

A küldés előtt javasolt egy ellenőrzés elvégzése, hogy a .pdf kiterjesztésű állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a mellékletek olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja.

Az egyes dokumentumokra vonatkozó további feltételek:

13. Elszámolás

A Támogatottak az aláírt szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően kötelesek a támogatások felhasználásához kapcsolódóan szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani a támogatási időszak leteltével. Amennyiben nem kerül elköltésre és elszámolásra a teljes folyósított összeg, abban az esetben a Pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatást.

14. Nyilvánosság

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy tevékenységét a MOL-Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító 2024 pályázathoz kapcsolódva valósítja meg. A támogatott a pályázatban való részvételét, valamint az Alapítványt, mint támogatót feltünteti a tevékenység megvalósítása során használt kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, honlapján, közösségi média oldalain stb. Az Alapítvány logóját felhasználhatja a támogatott a kapcsolódó reklámtevékenységében.

Mellékletek:

Egyes kötelező és nem kötelező mellékletet a pályázó tetszőleges sablonban tölti fel.

Minden mellékletet aláírt formában, pdf formátumban várunk.

A pályázatokat kérjük, a pályázati oldalunkon keresztül nyújtsák be, más úton beérkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

A Gyermekgyógyító 2024 pályázathoz tartozó adatvédelmi tájékoztató IDE kattintva érhető el.

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: gyermekgy@molujeuropaalapitvany.hu