Pályázóknak / MOL-Új Európa Alapítvány - Határtalan nyár 2023

MOL-Új Európa Alapítvány- Határtalan nyár

Határon túli kulturális fesztiválok, hagyományőrző nyári programok támogatása

A MOL – Új Európa Alapítvány számos terület támogatása mellett nagy hangsúlyt fektet a hazai és határon túli közösségek munkájának és együttműködésének segítésére. Az Alapítvány feladatai közül kiemelkedik továbbá Közép-Kelet-Európa természeti, épített és kulturális örökségének védelme, megőrzése és megóvása. 

Az Alapítvány támogatási politikájával összhangban döntött olyan egyedi fontossággal bíró, időszaki rendezvények támogatásáról, amelyek céljai között szerepel a határon túli kulturális rendezvények szervezése, a Kárpát-medencében élő magyarok együttműködését, a nemzeti kultúra és közösség fenntarthatóságát elősegítő kezdeményezések, projektek támogatása, nemzeti kultúránk megőrzése és ismertségének növelése a szomszédos országok körében.

1. A pályázat kiírója (támogató) és lebonyolítója: MOL – Új Európa Alapítvány

2. A pályázat célja

A MOL-Új Európa Alapítvány Határtalan nyár elnevezéssel egy programsorozat létrehozását tűzte ki célul, amelynek keretében határon túli kulturális fesztiválokat, hagyományőrző nyári programokat fog össze egy újonnan bevezetett brand kommunikációs ernyője alatt. Olyan rendezvényeknek és azok rendezőinek kínál együttműködést, amelyek tevékenységük révén a nemzeti összetartozást, a magyar-magyar kapcsolatok erősítését szolgálják. Az Alapítvány által meghatározott kritérium továbbá, hogy a pályázó járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez, törekedjen a jeles előadók mellett a fiatal tehetségek bemutatására is.

3. Elnyerhető támogatási összeg

A pályázat nyílt pályázatként kerül meghirdetésre, amelyen egy pályázó csak egy jelentkezést nyújthat be. A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa: 18 000 000 forint.

A pályázaton rendelkezésre álló maximális keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 250 000 000 forint

A támogatás mértékéről a végső döntést az Alapítvány Kuratóriuma hozza meg minden egyes pályázó esetében egyenként. 

4. A támogatás formája

Vissza nem térítendő, mely támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az Alapítvány.

5. Támogatható tevékenységek

A pályázat során elnyerhető támogatás a fesztiválok, rendezvények esetében a programok szervezésének, kommunikációs költségeinek fedezésére, technikai berendezések bérlésére, színpadtechnika kialakítására, illetve a felléptetni kívánt meghívott művészek tiszteletdíjának fedezésére stb. használható fel. 

6. Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázat benyújtására mindazok jogosultak, akik határon túli, szomszédos országokban megvalósuló nyári fesztiválok és időszakos rendezvények főszervezői a pályázat céljával összhangban.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

Ugyancsak nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

7. Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. május 1. és 2023. október 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott fesztivál, program, illetve rendezvény megvalósul. A részletes támogatási feltételek az egyes támogatottakkal kötött szerződésben kerülnek rögzítésre.

8. A pályázatok beadásának módja és határideje

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a jelen pályázati kiírás 9. pontjában felsorolt mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani az Alapítvány hatartalan@molujeuropaalapitvany.hu címére.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 29. 23:59 óra

Figyelem! A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat.

9. Pályázati dokumentáció 

A mellékletek a pályázati adatlappal együtt alkotják a pályázati dokumentációt.

A pályázat részeként kérjük az alábbi mellékletek maradéktalan kitöltését, benyújtását, melyhez segítséget a Pályázati kézikönyvben talál:

I. Pályázati adatlap (melléklet felhasználásával)

II. Szakmai program (melléklet felhasználásával)

III. Nyilatkozat köztartozásról (melléklet felhasználásával)

IV. Nyilatkozat támogatási kérelemhez (melléklet felhasználásával)

V. Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (melléklet felhasználásával)

VI. ÁFA-nyilatkozat (melléklet felhasználásával)

VII. Részletes költségvetés az igényelt támogatás összegére vonatkozóan (mellékelt táblázat felhasználásával - az igényelt támogatás összege ezer forintra vagy eurora kerekítve)

VIII. Pénzügyi terv (mellékelt táblázat felhasználásával -ezer forintra vagy eurora kerekítve)

IX. A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírási-mintája/aláírási címpéldánya, ezek hiányában a képviseleti jog egyéb módon történő, hitelt érdemlő igazolására alkalmas okirat (amely, ha nem magyar vagy angol nyelvű, akkor annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is csatolásra kerül)

X. Éves pénzügyi beszámoló (Könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – amennyiben törvényileg nem kötelezett könyvvizsgálatra a szervezet, kérjük hivatalos nyilatkozatban jelezzék -, aláírt éves pénzügyi beszámoló az igénylést megelőző évről, mely, ha nem magyar vagy angol nyelvű, akkor annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is csatolásra kerül)

        - 2022.12.31-es pénzügyi beszámoló - amennyiben már rendelkezésre áll
       - ha még nem rendelkeznek 2022-es pénzügyi beszámolóval, akkor egy 2021.12.31-es pénzügyi beszámolót ÉS egy 2022.12.31-re vonatkozó zárófőkönyvet kérnénk megküldeni

xi. Nyilvántartó hatóság/bíróság (cégbíróság, civil szervezetet nyilvántartó bíróság, stb.) bejegyző határozata avagy a nyilvántartást vezető ország hatályos jogszabályai szerint ezzel egy tekintet alá eső okirat / a pályázó szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól készült, 30 napnál nem régebbi másolat, kivonat vagy bizonyítvány (amely, ha nem magyar vagy angol nyelvű, akkor annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is csatolásra kerül).

10. A pályázatok elbírálása, értékelésének szempontjai

A pályázatok értékelésekor az Alapítvány Kuratóriuma kiemelt figyelmet szentel az alábbi szempontoknak:

A Kuratórium ugyancsak az értékelési szempontok között tartja számon, ha egy adott rendezvény hosszabb hagyományokra tekint vissza, de támogatni kívánja az újonnan életre hívott kezdeményezéseket is, amelyek valós igényekre, közösségi kapcsolódásokra teremtenek új lehetőséget. Fontos szempont, hogy a programstruktúra az anyaországban és a határon túl élő alkotóművészeket egyaránt bemutassa, lehetőséget kínálva a kortárs kapcsolódások kiszélesítésére.

11. Döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL-Új Európa Alapítvány Kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2023. április 20-ig. Az eredményről minden pályázót írásban (emailben) értesít az Alapítvány. 

12. A támogatási összeg folyósítása 

Az Alapítvány a támogatási összeget a szakmai együttműködéshez köthető szerződés aláírását követően előfinanszírozás formájában utalja át, a szerződésben meghatározott feltételekkel.

13. Nyilvánosság

A kedvezményezett a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy tevékenységét a MOL-Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozathoz kapcsolódva valósítja meg. A támogatott a programsorozatban való részvételét, valamint az Alapítványt, mint támogatót az adott rendezvény lehetőségeihez képest feltünteti a tevékenység megvalósítása során használt kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, honlapján stb.

14. Elszámolás

A támogatott fesztivál, illetve rendezvény megvalósulását követő 30 naptári napon belül, a Támogatottak a fesztivál, program vagy rendezvény megvalósulásáról szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtanak be. Amennyiben nem kerül elköltésre és elszámolásra a teljes folyósított összeg, abban az esetben a Pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatást. 

Az elszámolás részét az alábbi dokumentumok képezik, melyek a szerződéskötés alkalmával kerülnek kiküldésre:

Az elszámolás további részét képezik még:

Módosítási kérelem:

Az elszámolás során legfeljebb 10%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési sorai között a Támogatott írásbeli indoklási kötelezettsége mellett. A 10%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén módosítási kérelmet szükséges benyújtani az Alapítványhoz elbírálásra legkésőbb a támogatási időszak végéig.

Az adatvédelmi tájékoztató IDE kattintva érhető el.

További információ kérhető: hatartalan@molujeuropaalapitvany.hu